พิธีชงชา(ซะโด)

LIVE JAPAN

  • twitter
  • instagram
  • pinterest
  • ประวัติความเป็นมาของพิธีชงชา
  • ขั้นตอน
  • ปรัชญาของชา

พิธีชงชาหมายถึง “วิถีแห่งชา” ซะโดจะเรียกอีกอย่างว่า”ฉะโนะยุ” ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของญี่ปุ่น ต้นแบบของพิธีชงชาซึ่งความหมายว่าความสามัคคีในการเคลื่อนไหว ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย

  • twitter
  • instagram
  • pinterest

#traditional cuisine #อาหารแบบดั้งเดิม (traditional food) #ช็อปปิ้ง (buy) #งานฝีมือแบบดั้งเดิม (traditional craft) #tips, guide

see more

FOLLOW US

facebook
instagram
pinterest